KORONA VİRÜS SALGINI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde Korona Virüs salgını sebebiyle yaşanan olağan dışı durum ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar yaparak tedbirler aldık. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar ile bir taraftan çalışanlarımızın ve toplum sağlığının korunmasını amaçlıyor, bir taraftan da gıda üretim sektöründe yürüttüğümüz faaliyetlerin aksaksız devamını sağlamaya gayret ediyoruz.

Dünyada virüsün etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren aşağıda belirtilen tedbirler alınmış ve uygulamalar başlatılmıştır.


ORGANİZASYON

 

Başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve kurmuş olduğu Bilim Kurulunun tebliğ ve yayınları ile Dünya Sağlık Örgütünün yayınlamış olduğu bilgiler kapsamında durum değerlendirilmeleri yapılmıştır. Bu kapsamda, sosyal medya kaynaklı doğrulanmamış haberler ve sebep olabileceği panik dikkate alınarak bütün tedbirlerin yetkili ve uzman kişilerin yaptığı açıklamalara göre alınmasına çok büyük özen ve dikkat gösterilmiştir.

Yapılan tebliğler ve resmi makamların açıklamalarına paralel olarak zamanı geldikçe, paniğe sebebiyet verilmeden, devam eden işlerimizin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri koordine ederek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır.

PERSONEL BİLGİLENDİRMELERİ

Dünyada ilk vakaların görülmesi ile eş zamanlı olarak proaktif bir yaklaşım ile korunma için uygunluğu kabul edilmiş cerrahi tip maske ve el dezenfektanı temin edilerek önlemler hakkında bilgilendirme yapılarak eğitim verilmiştir. Bilgilendirme içeriğinde; korunma önerileri, maske ve dezenfektanın nasıl kullanılacağı, güncel bilgilerin nasıl takip edileceği, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler gibi konular da yer almaktadır.

Konuyla ilgili bilimsel bilgiler güncellendikçe yeni sunumlarla çalışanlar ile paylaşılmıştır.

Revire başvuran çalışanlara ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirme, yönlendirme ve takipler yapılmıştır.

Revirde yapılan günlük muayenelerde ateş, öksürük gibi bulguları olan çalışanlara bilgilendirme yapılıp izleyecekleri yol anlatılmıştır.

 

FABRİKADAKİ TEDBİRLER

 

Tedarikçi firmalar ile maske ve el dezenfektanının teminin devamı için sürekli temasta kalınmıştır. Tedarikinde sorun yaşanan maske, dezenfektan, gözlük ve koruyucu elbise gibi malzemeler için gerekli piyasa araştırmaları yapılarak çalışan sayısınca maske temin edilmiş, bu ürünlerin alımının sürdürülebilmesi için anlaşmalar tamamlanmıştır.

 

Yemekhanede hijyen önlemleri arttırılmıştır. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda sosyal mesafeyi arttırmaya yönelik kapalı kapta tek kullanımlık kaplarda yemek dağıtımı sistemine geçilmiş ve yemeğin her personelin kendi çalışma alanında yemesi sağlanarak, toplu olarak bir araya gelme sıklığı azaltılmıştır.

 

Toplu kullanım alanları ve sıklıkla temas edilen noktalar (kapı kolları, lamba anahtarları, musluk vb.) önerilen kimyasal karışımlar ile kısa aralıklarla temizlenmektedir.

Gündüz saatlerinde görevliler tarafından sık sık pencereler açılarak doğal havalandırma sağlanmaktadır.

Fabrikamız ve bağlı tesislerde detaylı temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmış belirli rutinlerde devam edilmektedir.

 

Daha etkili ve zararsız olan sabunla el yıkamayı yaygın hale getirmek için uyarıcı afişler asılmış, belli bir plan dahilinde el dezenfektanları ofis girişleri, nizamiyeler, yemekhane girişi, alakart restoran gibi alanlara konulmuştur.

Şirket içerisinde göze çarpacak noktalara (ofis girişi, yemekhane, tuvaletler vb.) bilgilendirme afişleri asılmıştır. Tokalaşma, kalabalık ortamlardan kaçınma uyarıları sürekli hatırlatılmaktadır.

Kurumsal kargo ve paketlerin nasıl kabul edileceği, dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda ilgili birimlere ve çalışanlara bilgilendirme yapılmıştır. Girişlerde, Misafirhane ve Pansiyonlarda ateş ölçer ile kontrol yapılarak ateşi belirlenen seviyeden yüksek çıkan kişiler için beklemeden bir sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılmakta ayrıca iletişime devam edilerek kontrol edilmesi sağlanmaktadır.


6 Nisan 2020 tarihinden itibaren sosyal mesafenin korunamayacağı durumlarda (toplantı, birlikte çalışma vb.) ve ortak alanların kullanımı esnasında takılmak üzere tüm personele revir biriminde günlük olarak maske dağıtımına başlanmıştır. Ayrıca gerektiğinde kullanmak üzere eldiven de verilmektedir. Bölgeler ve sahada çalışanlara da maske, eldiven ve dezenfektan gönderilmektedir.

 

UZAKTAN ÇALIŞMA

 

Güncel gelişmeler ve resmi tebliğler sürekli takip edilmektedir. Buna paralel olarak T.C. Sağlık Bakanlığının önerileri de göz önüne alınarak, şirkette çalışan sayısını azaltmaya yönelik uzaktan/evden çalışma, yıllık izin, ücretsiz izin, vardiyalı çalışma gibi birçok konu gözden geçirilmiş, uygunluk durumuna göre hayata geçirilmiştir.

 

Fabrikamıza hizmet veren tüm dış kaynaklı hizmet sağlayıcı ve tedarikçiler küresel salgın kapsamında Fabrikamızın gerekli kontrol ve önlemlerini uygulamak, çalışanlarının sağlık durumunu takip etmekle yükümlüdür. Talep edildiğinde alınan önlemlere ait kayıtlar paylaşılmalıdır. Sözleşmelerde bu gereklilikler belirtilmelidir. Tedarikçiler Covid-19 kapsamında alınan önlemler ve aksiyonlar hususunda bilgilendirmeli ve işletme içerisinde bu kurallara uygun davranılıp davranılmadığı İşyeri Hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

Tedarikçilerin kullandıkları araçların temizlik ve hijyen kontrol formları Güvenlik Görevlileri tarafından kontrol edilmelidir. İlgili formları olmayan araçlar Fabrika içine alınmamalıdır.

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 9. Maddesinde belirtildiği üzere “İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.” Hükmü bulunmaktadır. Aynı zamanda İş Kanunu‘nun 2. maddesinin 6. fıkrasına göre asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak alt işveren ile birlikte sorumludur. Bu yüzden 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 4857 sayılı iş kanunu Fabrikamızda çalışacak tüm Alt işverenleri de kapsamaktadır. Alt işverenler için sadece SGK kaydının yeterli olmadığı görülmektedir. Satın alma birimi tarafından en çok 5-10 dakika Sürecek basit montaj işleri dahil tüm alt işverenlere İSG Sözleşmesi imzalatılmalı ve Alt işverenler aşağıda belirtilen evrakları tamamlamadan işe başlamaları istenmemeli bu evraklar olmadan kesinlikle işe başlatılmamalıdır.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik özellikle 4. maddesinin 2. fıkrası ile alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden alt işveren ile birlikte asıl işverenin de sorumlu olduğundan tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları olmalıdır.
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 15. maddesinde asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi zorunluluğundan bahsettiğinden Risk Değerlendirmesi de işe başlamadan önce hazırlanmalıdır.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. maddesinin 5. fıkrasında “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu yüzden belge zorunluluğu olan işlerde bu belgeler teslim edilmelidir.

EK-2 Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hk. Bilgilendirme Meslekî Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’ e göre aşağıdaki linkte yer alan meslekler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurumlardan alınan "kurs bitirme belgeleri" artık geçersizdir, MYK belgesi zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22. maddesinin 1.fıkrasında “Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 2. fıkrasında ise “Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; asıl işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararları uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının devamında ise “İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.” şeklindeki düzenlemelere de yer vererek asıl işverene koordinasyonu sağlamak için yetkili temsilci atama yükümlülüğü getirmiştir. 6 aydan uzun süren işlerde temsilci atama yazısı da teslim edilmelidir.

 1. Varsa firmanın çalışırken kullanacağı ekipman ve araçlarla ile ilgili periyodik muayene raporları (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, iş makineleri vb.)
 2. Varsa firmanın kullanacağı kimyasal madde listesi ve MSDS formları
 3. Çalışacak personeller için;
 • “İşe Giriş Bildirgesi”, “Aylık Sigorta Prim bildirgesi” ve “Prim Ödeme Makbuzu”

Not: “SGK İşe Giriş Bildirgesi ”ne göre “işe giriş tarihi” içinde bulunulan ay ve bir önceki ay ise ve “Aylık Sigorta prim bildirgesi” ve “Prim Ödeme Makbuzu” nun istenmesine gerek yoktur.

 • Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet Fotokopisi (Yabancılar için Pasaport ve Çalışma İzni Fotokopisi)
 • Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Zimmet Formu
 1. İş Güvenliği Uzmanı bildirimi (güncel İSG-Katip Çıktısı)
 2. İşyeri Hekimi bildirimi (güncel İSG-Katip Çıktısı),
 3. Sağlık Açısından İşe Uygunluk Sonuç Raporu – işyeri hekimi tarafından imzalı. ( İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Ek-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu),
 4. Eğer yapılan işte araç (vinç, kamyon vb.) iş makinesi kullanılacaksa;
 • Araç Muayene Formu,
 • Zorunlu Mali Sigorta,
 • İş makinesi kullananların operatör belgesi/ trafiğe de çıkıyorlar ise G sınıfı sürücü belgesi,

SRC 4 mesleki yeterlilik belgesi       

Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş